Privatumo taisyklės

             1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja MB „Baltijos rinkodara” internetinio portalo (toliau – Baltijosrinkodara.lt) ir Baltijosrinkodara.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Baltijosrinkodara.lt nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad Baltijosrinkodara.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4. Baltijosrinkodara.lt vadovaujasi šiais asmens duomenų tvarkymo principais:
       1.4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
       1.4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
       1.4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, šiais atvejais, kai:
               1.4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą laikytis elektroninės parduotuvės taisyklių;
               1.4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis;
               1.4.3.3. Baltijosrinkodara.lt yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
               1.4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Baltijosrinkodara.lt arba trečiasis asmuo,
kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
       1.4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
       1.4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
       1.4.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
       1.4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
       1.4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
1.5. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Reziumuojame, jog naudodamasis Baltijosrinkodara.lt sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

             2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Baltijosrinkodara.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė,  adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita Baltijosrinkodara.lt registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
       2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
       2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
       2.1.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
       2.1.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
       2.1.5. tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.2. Registracijos Baltijosrinkodara.lt metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
2.3. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis naudojame visas priemones, kurios užtikrina asmens duomenų saugumą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.4. Baltijosrinkodara.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

             

             3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Baltijosrinkodara.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
       3.1.1. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

             

             4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

            

             5. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.1. Jūs, leidę tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:
        5.1.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
        5.1.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
5.2. Baltijosrinkodara.lt, gavę Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu [email protected] ).

             

             6. Privatumo politikos keitimas

6.1. Baltijosrinkodara.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.
6.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi Baltijosrinkodara.lt sistemoje.
6.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu [email protected] ) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis Baltijosrinkodara.lt paslaugomis.
6.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės Baltijosrinkodara.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.